ಬತ್ತಲಾರದ ಗಂಗೆಯೋ ಬತ್ತಬಾರದ ಗಂಗೆಯೋ / four-nil (part 2)

ಇರುವುದೆಲ್ಲವ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲದುದರ ಕಡೆಗೆ ತುಡಿವುದೆ ಜೀವನ

… ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ (1918-1992)

thus is life, a tend from leaving everything one has and to a crave for things one doesn’t have…

…Gopala Krishna Adiga (1918-1992) a famous Kannada poet of the Navya literary era

Mourning our 0-4 loss to Australia after a crushing 0-4 loss to England.

Tendulkar_on his knees

Dravid_turning back

Laxman_agonizing

Image courtesy:  AFP and Getty

Please have your say

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s