Celebrating eighth birthday

cantheerava-8th-birthdayಕಣ್ಠೀರವನಿಗೆ ಎಂಟು ವರ್ಷ : ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೨, ೨೦೧೬ ಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಈ ವೆಬ್ಲಾಗ್ ಕಣ್ಠೀರವ (CanTHeeRava)ನಿಗೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಎಂಟು ವರ್ಷ ತುಂಬುತ್ತಿದೆ. ಕಣ್ಠೀರವನನ್ನು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲಾಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಸಮಾಧಾನ ಇದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟೂ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿರುವ ಸಮಾಧಾನವೂ ಇದೆ.  ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದ ಬರಹಗಳು ಸಕಾಲಿಕವೋ ಅಥವಾ ಆಕಳಿಕೆಗೂ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದ್ದೋ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನ ಓದುಗರದ್ದು.  ನಾನು ಬರೆದದ್ದನ್ನು ಓದಿದ, ಓದುತ್ತಿರುವ, ಓದಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ.

Today (October 22nd, 2016), CanTHeeRava is celebrating his 8th birthday.  I wish to acknowledge everyone who has supported him, and his writing on this weblog.  Thank you. I feel satisfied that I have written regularly for eight years at one place.  I am glad that CanTHeeRava has tried to remain true to his word.  I am happy with my efforts and I leave judging the quality of outcomes to the readers.

———————————————————-

October 22nd, 2016 is just two weeks away!

Anticipating 8 online years of CanTHeeRava!  Feeling good.

———————————————————-

October 22nd, 2015.  and completing 7 years.  Wonderful feeling!

7th year as CanTHeeRava

As CanTHeeRava anticipates and approaches his 7th birthday on Oct 22nd, 2015, I feel as though I am now turning into a 7 year old myself.  I had mentioned elsewhere (see here) that it appears very hard to be a father of a new born or of a toddler.  The same is true for blogs.  I had to spend a lot more time adjusting the blog content when it was younger and now as it grows it needs less attention.   I am not interacting with it as much as I used to.  But, now as it enters one of the most important phases in its life, it is important that I pay attention.  For me, the window between 7 and 12 years of age in one’s life time is perhaps the most significant in terms of its impact on one’s life (outside genetics).  It is the time when you are old enough to understand adult conversation but not old enough to converse with adults on adult issues.  CanTHeeRava will be 7 soon and more curious than ever before, I hope!

-October 9th, 2015.

________________________________________________________________________________

This year has been a special year in my life.  I crossed an important professional milestone in my life and celebrated the beginning of a new phase in my personal life.  My weblog has stood by me for six years and I shall remain with ‘her’ for many more years.  I couldn’t mark the sixth anniversary exactly on the 22nd of October because the important changes referred to were still in the making at around the same time.  Nevertheless, I am here.  The blog is here.  More to follow.

________________________________________________________________________________

October 22nd has come and gone.  Five years!  I wanted to mark this land mark by a photograph I clicked recently at an ocean shore.  The word ‘beach’ has a playful connotation.  “Shore of an ocean” puts the view in context.  I walked around to make some foot prints on the sand and watched them disappear.  I think it resembles what I do here online.

CanTHeeRava_Fourth birthday_slate 2

_________________________________________________________

What a journey! Come October 22nd, 2013, I will be completing five years of regular and uninturrupted writing in and as CanTHeeRava.  Anticipation…

September 29th, 2013.

__________________________________________________________

Four years of satisfactory reflection online.  Once again, I thank all the well-wishers of CanTHeeRava.  I hope that the weblog has kept its promise thus far and has continued to provide fresh perspectives on diverse  subject matter.  October 30th, 2012.

__________________________________________________________

In anticipation of completing four years in and as CanTHeeRava, I have opted for a new layout for the weblog to make it more versatile than before.  Look forward to crossing October 22nd, 2012.

__________________________________________________________

It has been three years since I started writing here and this time I have been conscious of the turn of this event.  Why?  There had been many occasions this year when I thought of sharing a new idea here with my readers and on most such occasions I decided against publishing them.  On this important milestone (3 years since CanTHeeRava’s debut) I would be letting myself down if I did not tell you why I chose not to share those views here.

I have penned many more articles than those that appeared on CanTHeeRava and they are still in my books and on sheets of paper.  I prefer the verb ‘penned’ to ‘typed’ because writing is more intimate than blogging.  In a way, I discriminated against my own blog.  Being a classicist at heart I did not see my own blog worthy of publishing something I thought deserved a better place and by better I mean a place that will be real (a book or a news paper).

Did I also feel insecure that I might run out of ideas one day if I just continued to type them loud on my blog?…well…the thought did cross my mind on a few occasions.  However, I don’t think I will run out of ideas soon…at least I hope…   The quality of those ideas could be debatable and that debate existed in the past as well.  However, the fact remains that I chose not to publish those articles on my own blog.

Am I aiming for critical approval by experts, by people I respect who are not online (many who will never use internet because they are past that age)?  May be I am….  Another thing must also be made clear here.   As mentioned earlier I wrote many things over the last year or so.  A tiny percentage deserved a place relatively more permanent than CanTHeeRava.  A lot of them were not ready to be read and I just put them in cold storage so that they can undergo slow decay.  If there is any life in them they can be revived later.   What I publish here at CanTHeeRava has been mostly factual reflective commentary (how obvious!).  That will continue in future.  The effort will be to add in a fresh dimension wherever possible.  As long as that effort comes to me effortlessly, I will publish them here.

I respect my blog hence I cannot write something that just looks new…I discriminate against my own blog because I think discriminating against your own kind (when they are at an advantage) is acceptable and is expected of a level headed fair minded individual.

_______________________________________________________

As the clock ticks and October 22nd, 2011 comes closer…I feel as though I started writing here last week.  Anticipation…

_______________________________________________________

I did not realize that it has been two years since I started writing here.

Oct 22nd, 2008, Oct 22nd, 2009, and now Oct 22nd, 2010 has gone by.

I hope I have been looking at things around us with good purpose.

The rate of blogging has remained more or less constant at around 2 articles per month.  I think that is pretty healthy.

I had written the following page last year to celebrate the first anniversary of CanTHeeRava.

Dear Readers, Visitors, and Well wishers of CanTHeeRava,

CanTHeeRava made its debut on October 22nd in 2008.

It had a vision that said,

CanTHeeRava is not just another weblog.
Opportunity to comment on others’ views is a privilege. It is well recognized.
Time has come to make people understand that writing new articles/blogging is also a privilege.

When rocks start to flower

It has been a great experience of writing at and as CanTHeeRava for one year.

Those who have commented on the articles have added value to them.  It has been a pleasure interacting with all of you.

I thank all of those who have regularly visited the site and given me feedback.

I thought I would celebrate one year of writing here.

Then, I thought since there are 365 days in a year…

Should I celebrate only the days I wrote online?  Then, it came down to hours and minutes and seconds…

Effectively, I have written around 20 articles, which would make it around 2 articles per month.

On an average, I have spent around 2 hours per article (thinking and writing included).

That would make it in total around two days in one Earth year.

For a common person, “HOURS and MINUTES” serve as the most relevant entities.  Days and Years are understood…

There are situations, where TIME can be broken into smaller entities. For example, second is broken into micro or nano seconds. However, it is beyond an unaided human mind. As far as I know, it becomes difficult to distinguish time separated by less than 1/16 th of a second.

You can try it yourself.  Try saying a sixteen syllabic word within a second.  Anything above that has to be through practise.  I know that the word you choose decides the maximum speed at which it can be meaningfully uttered.

What is TIME? may be a difficult question to answer. I think TIME (absolute) that we can distinguish as a ‘discrete’ entity is good enough for a basic understanding.  Modern day physicists and philosophers would place TIME in a different space.  Let us not go into that for the time being!

I hope that the coming year will lead to more frequent exchange of view points.  I may also be writing a bit more frequently than last year.  The reason will become more obvious as you read more.

Have a fresh view-point on diverse subject matter each time you log onto CanTHeeRava,

with best wishes,

CanTHeeRava

Advertisements

One thought on “Celebrating eighth birthday”

  1. What is TIME?
    I feel time is time,which has different meanings at different points of time. Hope if some one can define it he can be called “The Second God” for humans on the earth.

Please have your say

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Not Just Another Weblog

%d bloggers like this: