ಕನ್ನಡದ ಕಣ್ಠೀರವ

Latest Post

Musings on Truth from Shivagange Hill (ಶಿವಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟ)

Musings on Truth from Shivagange Hill (ಶಿವಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟ)

We come across situations where different versions of any event or anything are narrated to us by different people. Is truth just a perceived construction of the world by human mind? Is there only one ‘version’ of truth? The Shivagange Hill has some answers, hopefully. ಓದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ

Not Indifferent

ಕಣ್ಠೀರವ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿರುವ ಬಹುಪಾಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಗಳಂತಲ್ಲ. ತಮ್ಮದೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ವಿಶೇಷ ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಬ ಅರಿವಿನ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ.
CanTHeeRava is not just another weblog. This is seen as an opportunity to foster a responsible online voice, which is a privilege.

ನೆಚ್ಚಿನ ಅಂಚೆಗಳು / Readers’ Favourite

ಹಳೆಯ ಕಡತಗಳು / Archives

ಬೇರುಗಳು

ಇತ್ತೀಚಿನ ಲೇಖನಗಳು