ಕನ್ನಡದ ಕಣ್ಠೀರವ

Latest Post

Three years since the Indian election mandate in 2014: A subjective analysis

Three years since the Indian election mandate in 2014: A subjective analysis

This is the third article in an annual series that has examined the Indian central government’s hits and flops since the general election in 2014. ಓದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ

Not Indifferent

ಕಣ್ಠೀರವ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿರುವ ಬಹುಪಾಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಗಳಂತಲ್ಲ. ತಮ್ಮದೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ವಿಶೇಷ ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಬ ಅರಿವಿನ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ.
CanTHeeRava is not just another weblog. This is seen as an opportunity to foster a responsible online voice, which is a privilege.

ನೆಚ್ಚಿನ ಅಂಚೆಗಳು / Readers’ Favourite

ಹಳೆಯ ಕಡತಗಳು / Archives

ಬೇರುಗಳು

ಇತ್ತೀಚಿನ ಲೇಖನಗಳು