ಕನ್ನಡದ ಕಣ್ಠೀರವ

Latest Post

Gopalakrishna Adiga on Poetry and on Being a Poet

Gopalakrishna Adiga on Poetry and on Being a Poet

I know Gopalakrishna Adiga through his poems. Many of us who read modern classics in Kannada poetry, never saw the great poets and will never know what it is like to be one of those towering intellectuals of a given generation. Here, I have translated (from Kannada to English) excerpts of an interview with Adiga done by U R Ananthamurthy. Adiga’s insights are of interest to poets of any language. ಓದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ

Not Indifferent

ಕಣ್ಠೀರವ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿರುವ ಬಹುಪಾಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಗಳಂತಲ್ಲ. ತಮ್ಮದೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ವಿಶೇಷ ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಬ ಅರಿವಿನ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ.
CanTHeeRava is not just another weblog. This is seen as an opportunity to foster a responsible online voice, which is a privilege.

ನೆಚ್ಚಿನ ಅಂಚೆಗಳು / Readers’ Favourite

ಹಳೆಯ ಕಡತಗಳು / Archives

ಬೇರುಗಳು

ಇತ್ತೀಚಿನ ಲೇಖನಗಳು